PRAVNO OBAVEŠTENJE

Informacije o industrijskoj i intelektualnoj svojini

VLASNIŠTVO NA VEB SAJTU

Ova veb lokacija (u daljem tekstu Veb sajt) je APP4LESS DIGITAL S.L (u daljem tekstu APP4LESS).

Ime(na) domena preko kojih ste pristupili veb lokaciji je(su) u vlasništvu APP4LESS-a. Navedena imena domena se ne smeju koristiti u vezi sa drugim sadržajem, proizvodima i/ili uslugama koji nisu u vlasništvu APP4LESS-a, niti na način koji može izazvati zabunu među korisnicima, krajnjim korisnicima ili diskreditaciju APP4LESS-a.

Za potrebe ovog pravnog obaveštenja, korisnici su ljudi koji pristupaju veb lokaciji i/ili koji pošalju zahtev ili e-poruku veb lokaciji ili koji popunjavaju obrazac na veb lokaciji ili završavaju proces registracije.

Možete kontaktirati APP4LESS. putem sledećih sredstava:

Pun naziv: APP4LESS DIGITAL S.L

Registrovana kancelarija: C/ Electronica 19, 8D 08915, Badalona, Barcelona

CIF: B10891042

E-pošta: info@app4less.net

OBJEKAT

Ovo pravno obaveštenje uključuje odredbe i uslove koji regulišu: a) pristup, navigaciju i korišćenje veb stranice; b) odgovornosti koje proizilaze iz korišćenja veb stranice i obezbeđivanja i/ili ugovaranja proizvoda ili usluga koji se, gde je to prikladno, mogu ponuditi preko veb stranice; i c) snabdevanje i korišćenje sadržaja veb stranice. Bez prejudiciranja bilo koje odredbe o suprotnom, gorenavedeno ne sprečava APP4LESS da uspostavi posebne uslove koji regulišu korišćenje, obezbeđivanje i/ili ugovaranje proizvoda ili usluga koji se, gde je to prikladno, nude Korisnicima preko veb stranice. U svakom slučaju, ovi posebni uslovi će činiti sastavni deo ovog pravnog obaveštenja.

Sam pristup veb-sajtu, popunjavanje formulara, slanje zahteva za informacijama, upita, pritužbi, ponuda za zapošljavanje, biografije i uopšte, bilo koji čin slične prirode prethodnim koji se sprovodi putem formulara i/ ili elektronskih poštanskih sandučića koji postoje na veb lokaciji će sa svoje strane implicirati bezrezervno prihvatanje svakog od pravila koja čine ovo Pravno obaveštenje i sticanje pažnje Korisnika veb stranice. Shodno tome, morate pažljivo pročitati i znati sadržaj ovog pravnog obaveštenja.

U slučaju da se putem veb stranice nudi korišćenje, pružanje i/ili ugovaranje proizvoda ili usluga, činjenica da ih koristi i/ili zahteva korisnik takođe će implicirati bezrezervno prihvatanje posebnih uslova koji, tamo gde je to prikladno, su osnovane za ovu svrhu i koje će činiti sastavni deo ovog pravnog obaveštenja.

PRISTUP I KORIŠĆENJE VEB SAJTA

Pristup korisnika veb stranici je slobodan i besplatan.

Sam pristup veb-sajtu ne podrazumeva, sam po sebi, uspostavljanje bilo koje vrste veze ili komercijalnog odnosa između APP4LESS-a i Korisnika, osim kada su za to uspostavljena odgovarajuća sredstva i korisnik je prethodno ispunio zahteve , tamo gde je to potrebno. Uključivanje informacija u vezi sa proizvodima ili uslugama koje nudi APP4LESS na veb stranici je isključivo u informativne i reklamne svrhe, osim ako nije izričito utvrđena druga svrha.

Ako za korišćenje, pružanje i/ili ugovaranje bilo kog proizvoda ili usluge ponuđene preko veb stranice, Korisnik treba da pristupi njegovoj registraciji, biće odgovoran za pružanje istinitih i zakonitih informacija, garantujući autentičnost svih podataka koje unese prilikom popunjavanja unapred utvrđenih obrazaca za pristup dotičnim proizvodima ili uslugama. Ukoliko korisniku kao rezultat registracije dobije lozinku, Korisnik se obavezuje da će je pažljivo koristiti i čuvati u tajnosti. Shodno tome, Korisnici su odgovorni za pravilno čuvanje i poverljivost svih identifikatora i/ili lozinki koje su im dostavljene, i obavezuju se da neće preneti njihovu upotrebu trećim licima, bilo privremeno ili trajno, niti dozvoliti njihov pristup autsajderima. Korišćenje i/ili ugovaranje proizvoda ili usluga od strane bilo koje nelegitimne treće strane koja koristi lozinku za ovu svrhu zbog nemarne ili nesavesne radnje ili gubitka iste od strane Korisnika biće isključiva odgovornost Korisnika.

U svakom slučaju, pristup, navigacija i korišćenje Veb-sajta i, gde je prikladno, korišćenje ili ugovaranje usluga ili proizvoda koji se nude preko njega, vrši se samo i pod isključivom odgovornošću Korisnika, za šta se Korisnik obavezuje da se savesno i verno pridržavaju svih dodatnih uputstava, datih od strane APP4LESS-a ili ovlašćenog osoblja APP4LESS-a, u vezi sa korišćenjem veb stranice i njenog sadržaja.

Stoga se Korisnik obavezuje da će sadržaje, proizvode i usluge savesno koristiti.

(i) korišćenje u svrhe ili efekte koji su u suprotnosti sa zakonom, moralom, opšteprihvaćenim dobrim običajima ili javnim redom i uputstvima dobijenim od APP4LESS-a.

(ii) ih koristi u svrhe koje štete zakonskim pravima trećih lica.

(iii) Pristup veb stranici i/ili njeno korišćenje u profesionalne svrhe ili uključivanje usluga i sadržaja veb stranice u vašu poslovnu aktivnost.

(iv) koristiti sadržaj i proizvode, a posebno sve informacije dobijene putem veb stranice ili usluga, za slanje reklama, poruka u svrhe direktne prodaje ili u druge komercijalne svrhe, neželjenih poruka upućenih više osoba, bez obzira na njihovu svrhu, i uzdržite se od marketinga ili otkrivanja ovih informacija na bilo koji način.

Izričito je zabranjeno korišćenje ili korišćenje bilo kakvih tehničkih, logičkih ili tehnoloških sredstava pomoću kojih korisnici mogu direktno ili indirektno, sa ili bez profita, da imaju koristi od neovlašćenog korišćenja sadržaja i/ili usluga veb stranice.

ODRICANJE GARANCIJA

APP4LESS ne preuzima nikakvu odgovornost i, u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, isključuje bilo kakve eksplicitne ili podrazumevane garancije u pogledu mogućnosti prodaje, podobnosti za određenu svrhu, neusaglašenosti, tačnosti, pouzdanosti, potpunosti ili blagovremenosti sadržaja, usluga, proizvoda, tekstove, grafike, veze ili druge elemente uključene na veb lokaciju ili rezultate dobijene pristupom i korišćenjem veb stranice i/ili njenog sadržaja.

Stoga, APP4LESS ne garantuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za:

(i) kontinuitet sadržaja veb-sajta i/ili nedostatak dostupnosti ili pristupačnosti veb-sajta ili njegov tehnički kontinuitet;

(ii) odsustvo grešaka u pomenutom sadržaju ili proizvodima ili da će sve greške biti ispravljene;

(iii) odsustvo virusa i drugih štetnih komponenti na veb lokaciji ili na serveru koji ih obezbeđuje;

(iv) nepovredivost veb stranice i/ili neosvojivost bezbednosnih mera usvojenih na njoj;

(v) neupotrebljivost ili neefikasnost sadržaja ili usluga veb-sajta, prema potrebi;

(vi) svaku štetu koju sebi ili trećoj strani nanese osoba koja krši uslove, pravila i uputstva koja je APP4LESS postavila na veb stranici, ili koja krši bezbednosne sisteme veb stranice;

(vii) svaku drugu štetu koja može nastati iz razloga koji se odnose na nefunkcionisanje ili neispravnost veb stranice ili povezanih veb lokacija, prema potrebi.

APP4LESS koristi razumne mere da spreči greške u sadržaju objavljenom na veb stranici. Sadržaj koji nudi veb stranica se redovno ažurira i APP4LESS zadržava pravo da ga promeni u bilo kom trenutku. APP4LESS preuzima odgovornost za sve posledice koje mogu nastati usled grešaka u sadržaju i/ili uslugama koje treća lica pružaju na veb stranici.

Svaka komunikacija ili prenos sadržaja na veb-sajt koji krši prava trećih strana i/ili je preteći, opscen, uvredljiv, pornografski, ksenofobičan, uvredljiv za lično dostojanstvo ili prava maloletnika ili je u suprotnosti sa važećim zakonom, i bilo kakvo ponašanje od strane korisnik koji podstiče ili predstavlja krivično delo, strogo je zabranjen.

Isto važi i za uključivanje i saopštavanje sadržaja od strane korisnika koji: (i) je lažan ili netačan i koji dovodi u zabludu ili bi mogao da dovede u zabludu druge korisnike ili osoblje APP4LESS-a; (ii) može narušiti prava intelektualne ili industrijske svojine trećih lica; (iii) potkopavati ili diskreditovati reputaciju ili reputaciju APP4LESS-a; iv) koji se smatraju nezakonitim, obmanjujućim ili nepravednim oglašavanjem; i/ili v) koji sadrže viruse ili druge elektronske elemente koji mogu oštetiti ili ometati rad veb stranice, mreže, računarske opreme APP4LESS ili trećih strana i/ili pristup drugih korisnika veb stranici.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I OŠTEĆANJE

Korisnik je saglasan da će APP4LESS i sve njegove filijale, podružnice, službenike, direktore, zaposlene i agente držati bezopasnim od bilo kakvih potraživanja, obaveza, troškova i izdataka, uključujući i advokatske honorare, koji na bilo koji način proističu iz korišćenja veb stranice, objavljivanja ili prenošenja bilo koje poruke , sadržaj, informacije, softver ili drugi materijal preko veb stranice ili zbog kršenja zakona ili uslova ovog pravnog obaveštenja.

PRESTANAK PRISTUPA I KORIŠĆENJA

APP4LESS može, po sopstvenom nahođenju, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja, odbiti, povući, suspendovati i/ili blokirati pristup veb stranici onim korisnicima koji se ne pridržavaju ovog pravnog obaveštenja i izbrisati njihovu registraciju i sve informacije i datoteke povezane na to. APP4LESS neće preuzeti nikakvu odgovornost prema korisniku za prekid pristupa veb stranici iz razloga navedenih u ovom stavu.

PRAVA INTELEKTUALNE I INDUSTRIJSKE SVOJINE

Sva prava intelektualne i industrijske svojine nad sadržajem su rezervisana, a posebno je zabranjeno modifikovati, kopirati, reprodukovati, javno objavljivati, transformisati ili distribuirati na bilo koji način sav sadržaj ili deo sadržaja uključenih u veb stranicu za javnu ili komercijalnu upotrebu. svrhe bez prethodne, izričite i pismene dozvole APP4LESS ili, ako je potrebno, vlasnika relevantnih prava. Na primer, zabranjena je upotreba bilo koje tehnologije za preuzimanje i sastavljanje informacija i sadržaja sa veb stranice.

Upućivanje na imena i komercijalne ili registrovane žigove, logotipe ili druge znakove razlikovanja u vlasništvu APP4LESS-a ili trećih strana implicitno zabranjuje njihovu upotrebu bez saglasnosti APP4LESS-a ili njihovih zakonskih vlasnika. Pristup veb stranici i/ili njenom sadržaju ili njenom korišćenju ni u jednom trenutku, osim ako je izričito drugačije navedeno, ne daje korisniku pravo na žigove, logotipe i/ili karakteristične znakove koji su uključeni na veb stranici i koji su zakonski zaštićeni.

VEZE

Veze sa veb stranice na druge veb stranice.

APP4LESS može direktno ili indirektno da pruži linkove ka onlajn resursima ili veb stranicama van veb stranice. Prisustvo ovih linkova na veb stranici je u informativne svrhe i ni na koji način ne predstavlja poziv za naručivanje proizvoda i/ili usluga koji se nude ili mogu biti ponuđeni na ciljanim veb stranicama, niti implicira postojanje veze ili poslovnog odnosa ili povezanost sa bilo kojom osobom ili entitetom, koji poseduje povezanu veb stranicu. U ovim slučajevima, APP4LESS nije odgovoran za utvrđivanje opštih i posebnih uslova koje treba poštovati prilikom korišćenja, pružanja ili zaključivanja ugovora za ove usluge od strane trećih lica, te stoga ne može biti odgovoran za njih.

APP4LESS nema ovlašćenja ili ljudska ili tehnička sredstva da zna, kontroliše ili odobri bilo koju informaciju, sadržaj, proizvode ili usluge koje pružaju drugi veb-sajtovi do kojih se mogu uspostaviti veze sa veb-sajta. Stoga, APP4LESS ne može preuzeti nikakvu vrstu odgovornosti za bilo koji aspekt koji se odnosi na veb lokaciju na koju se može uspostaviti veza sa veb stranice, posebno na primer i bez ograničenja njen rad, pristup, podaci, informacije, datoteke, kvalitet i pouzdanost njegovih proizvode i Uslugu, sopstvene veze i/ili bilo koji njen sadržaj uopšte.

Međutim, u slučaju da je APP4LESS zaista svestan da su aktivnosti ili informacije na koje se upućuje preko navedenih linkova nezakonite, da predstavljaju krivično delo ili da mogu oštetiti imovinu ili prava treće strane, postupaće sa dužnom pažnjom da ukloni relevantnu vezu što je pre moguće ukloniti ili onemogućiti.

Isto tako, korisnici koji identifikuju nezakonitost aktivnosti koje se sprovode preko ovih veb lokacija trećih strana moraju odmah da obaveste VEBIMPACTO kako bi se onemogućila veza ka veb lokaciji.

Veze sa drugih veb lokacija na veb lokaciju.

Ako bilo koji korisnik, entitet ili veb lokacija želi da uspostavi bilo kakvu vezu sa ovom veb lokacijom, mora da poštuje sledeće odredbe:

(i) Izričita pismena dozvola APP4LESS mora se dobiti unapred.

(ii) Veza može biti usmerena samo na početnu stranicu veb stranice, osim ako nije drugačije izričito dozvoljeno.

(iii) Veza mora biti apsolutna i potpuna, što znači da mora dovesti korisnika na početnu stranicu kada se na nju klikne i mora u potpunosti da pokriva čitav ekran početne stranice veb stranice. Ni u kom slučaju, osim ako drugačije nije dozvoljeno od strane APP4LESS, povezana veb lokacija ne sme ni na koji način da reprodukuje veb lokaciju, da je ugrađuje kao deo svoje veb stranice ili u jedan od njenih okvira ili da kreira pretraživač na bilo kojoj stranici veb stranice.

(iv) Povezana veb lokacija ne sme ni na koji način navesti da je APP4LESS odobrio vezu, što nije tačno. Ako entitet koji uspostavlja vezu sa svoje stranice na veb lokaciju želi da ispravno uključi na svoju veb stranicu brend, ime, komercijalno ime, etiketu, logo ili bilo koju drugu identifikacionu oznaku APP4LESS i/ili veb stranice, prvo mora da dobije ekspres i pismena dozvola APP4LESS.

(v) APP4LESS u svakom slučaju zabranjuje uspostavljanje veze ka veb stranici sa onih veb lokacija koje sadrže materijale, informacije ili sadržaje koji su neovlašćeni, nezakoniti, ponižavajući, opsceni i generalno suprotni moralu, javnom poretku, važećim zakonima, opšteprihvaćenim društvenim normama ili koje štete zakonskim pravima trećih lica.

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Kada korisnik treba da se registruje ili pruži lične podatke (između ostalog da pristupi uslugama, zatraži informacije, podnese upite, žalbe ili prijave za posao, pošalje biografiju), korisnik će biti obavešten o potrebi davanja ličnih podataka.

U svakom slučaju, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti će se odvijati u skladu sa principima i obavezama važećih propisa o zaštiti podataka i u skladu sa odredbama Politike privatnosti, koja je sastavni deo ovog pravnog obaveštenja.

TRAJANJE I PROMENE

APP4LESS zadržava pravo da promeni, bez prethodnog obaveštenja, uslove ovog pravnog obaveštenja i/ili posebne uslove koji su uspostavljeni, po potrebi, za korišćenje i/ili zaključivanje ugovora za proizvode ili usluge koje se pružaju preko veb stranice, kad god smatra za shodno.izgleda primereno iz poslovnih razloga ili da se prilagodi zakonodavnim i tehnološkim promenama koje su na snazi i stupaju na snagu od momenta objavljivanja na sajtu.

Privremeno važenje ovih uslova korišćenja se stoga poklapa sa vremenom njihovog objavljivanja, sve dok se ne promene u celini ili delimično, a zatim izmenjeni uslovi korišćenja stupe na snagu.

APP4LESS može u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja da prekine, suspenduje ili ukine pristup objavljenom sadržaju bez da korisnik može da traži bilo kakvu nadoknadu. Nakon takvog raskida, primenjivaće se ograničenja korišćenja sadržaja gore navedena u ovom pravnom obaveštenju.

KOMUNIKACIJE

Svaka poruka između APP4LESS-a i korisnika mora biti adresirana na APP4LESS na gorenavedenu poštansku i/ili adresu e-pošte. U svakom slučaju, kompanija APP4LESS će proslediti poruke korisniku u skladu sa navedenim kontakt informacijama. Korisnik izričito prihvata korišćenje e-pošte kao validne procedure za razmenu informacija i slanje poruka između i/ili sa APP4LESS.

GENERAL

Naslovi pojedinačnih klauzula su isključivo informativnog karaktera i ne utiču na tumačenje pravnog obaveštenja, ne menjaju ga ili ga kvalifikuju.

U slučaju neslaganja između odredbi ovog pravnog obaveštenja i posebnih uslova koji se mogu uspostaviti, ako je potrebno, u vezi sa proizvodima ili uslugama ponuđenim na veb stranici, odredbe posebnih uslova će imati prednost.

Ako bilo koji sud, tribunal ili nadležni administrativni organ proglasi bilo koju odredbu ili odredbe ovog pravnog obaveštenja ništavnom ili nesprovodljivom u celini ili delimično, takva nevažeća ili nesprovodivost neće uticati na druge odredbe ovog pravnog obaveštenja ili bilo koje posebne uslove koji imaju postavljeno, u zavisnosti od slučaja.

Ako APP4LESS ne tvrdi ili ne sprovodi bilo koje pravo ili odredbu ovog pravnog obaveštenja, to ne znači da ga se odrekao, osim u slučaju pismene potvrde i saglasnosti sa njegove strane.

ZAKON I NADLEŽNOST

Ovo pravno obaveštenje i svi odnosi koji proističu iz njegovog prihvatanja ili u vezi sa njim biće regulisani isključivo važećim španskim zakonom.

Sudovi nadležni za rešavanje sporova koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim pravnim obaveštenjem i/ili bilo kojim odnosom koji proiziđe iz njegovog usvajanja biće određeni u skladu sa važećim zakonom.