Politike privatnosti

Informacije o zaštiti podataka

1. Ko je odgovoran za obradu vaših podataka

Kontakt podaci odgovornog lica:

Puni naziv: APP4LESS DIGITAL S.L Sedište: C/ Electronica 19, 8D 08915, Badalona, Barcelona CIF: B10891042

Kontakt podaci lica koje obavlja funkciju službenika za zaštitu podataka (Komisija za bezbednost):

Možete nas kontaktirati na sledeći broj telefona (+34) 672 02 26 87 i/ili putem e-pošte: info@app4less.net

2. Obim politike

Kada pristupite ovoj veb stranici i koristite je ili koristite bilo koje drugo sredstvo koje uključuje obradu ličnih podataka, saglasni ste da prihvatate ovu Politiku privatnosti, kao i odredbe sadržane u Pravnim uslovima (Pravno obaveštenje) i Politici kolačića. U APP4LESS-u vam pružamo informacije tako da, pre nego što popunite svoje lične podatke, možete pristupiti politici privatnosti i svim drugim relevantnim informacijama o zaštiti podataka.

3. Osnovni principi

Nikada nećemo zahtevati lične podatke osim ako je zaista neophodno za pružanje usluga koje su potrebne. Nikada nećemo deliti lične podatke korisnika ni sa kim osim u skladu sa zakonom ili uz vašu izričitu dozvolu. Nikada ne koristimo vaše lične podatke u druge svrhe osim one navedene u ovoj politici privatnosti.

4. Za šta ćemo koristiti vaše podatke

APP4LESS maksimalno poštuje vašu privatnost kao klijenta. Prikupljamo lične podatke neophodne za upravljanje i održavanje nekih naših usluga, kao i za druge svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti.

APP4LESS obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe:

UGOVORNI: (i) Angažovati, održavati i pregledati usklađenost sa uslugama ugovorenim sa APP4LESS i svim procedurama koje proizilaze iz ugovornog odnosa. SAGLASNOST: (i) Svaka marketinška i komercijalna akcija sprovedena na bilo koji način, uključujući telematiku (ii) za upravljanje i tretman kandidata za posao. LEGITIMNI INTERESI: (i) Za sprovođenje komercijalnih radnji, (ii) Takođe za sprečavanje, istragu i otkrivanje prevara (iii) za slanje preporuka proizvoda i usluga uzimajući u obzir one koje ste ugovorili u prošlosti.

5. U kojim slučajevima ćemo tražiti vaše podatke

Da vas registrujemo kao klijenta u APP4LESS .

Da biste zatražili bilo koju od usluga i/ili proizvoda koje nudimo.

Da upravljamo zahtevima kandidata da rade sa nama ili sa saradničkim kompanijama. Da odgovorimo na upite koje nam šaljete.

6. Vaši podaci će biti prosleđeni drugim primaocima

Vaš mir je naš prioritet. Stoga garantujemo da će vaši podaci biti preneti samo na:

Nadležni javni organi, Poreska agencija, Snage i organi državne bezbednosti, sudije i sudovi, kada APP4LESS ima zakonsku obavezu da ih obezbedi.  

Kompanije koje sarađuju u obavljanju radnih praksi u skladu sa važećim zakonodavstvom o ovoj materiji.

Pored toga, APP4LESS sarađuje sa nekim trećim dobavljačima usluga koji imaju pristup vašim ličnim podacima i koji obrađuju navedene podatke u ime i za račun APP4LESS-a kao rezultat njihovog pružanja usluga.  

Konkretno, kao primer, a ne ograničenja, pomenuti provajderi svoje usluge obavljaju u sledećim sektorima: kurirske i paketne usluge, bankarske usluge itd.

Vaši lični podaci se ni u kom slučaju neće deliti sa trećim licima bez vašeg prethodnog pristanka.

7. Koliko dugo ćemo čuvati vaše lične podatke

Period čuvanja ličnih podataka će varirati u zavisnosti od usluge koja se može ugovoriti. U svakom slučaju, vaši podaci će se čuvati tokom trajanja komercijalnog/ugovornog odnosa. Kada se ovo završi, čuvaćemo vaše podatke blokirane tokom perioda zastarelosti obaveza koje su mogle proizaći iz tretmana i/ili važećih zakonskih perioda, koji će ostati na raspolaganju nadležnim organima, radi pažnje o mogućim odgovornostima koje proizilaze od tretmana.

8. Kako možete ostvariti svoja prava

Kao nosilac prava na vaše lične podatke, imate kontrolu nad takvim podacima. Na ovaj način takođe osiguravamo da su informacije tačne i istinite.

Prava koja možete ostvariti su:

Pravo na pristup: možete proveriti da li obrađujemo lične podatke koji vas se tiču u APP4LESS-u.  Pravo na ispravku i brisanje: možete pristupiti svojim ličnim podacima i zatražiti ispravku ili brisanje vaših podataka kada su netačni ili smatrate da više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni.

Pravo na prigovor: možete se usprotiviti obradi vaših podataka, osim ako ih, iz ubedljivih legitimnih razloga, ili u ostvarivanju ili odbrani mogućih potraživanja, držimo propisno blokiranim tokom odgovarajućih perioda sve dok postoje zakonske obaveze.  Pravo na ograničenje tretmana: možete zahtevati ograničenje tretmana vaših ličnih podataka dok se proverava osporavanje tačnosti ili zakonitosti vaših podataka, tokom vršenja ili odbrane mogućih tužbi ili sudskih sporova.

Pravo na prenosivost: možete zahtevati prenosivost podataka koje ste dali drugom kontroloru podataka, u određenim okolnostima.

Svoja prava možete ostvariti besplatno.

Kako možete podneti zahtev pred Kontrolnim organom?

Ako korisnik smatra da postoji problem sa načinom na koji APP4LESS rukuje njihovim podacima, može svoje potraživanje uputiti licu odgovornom za privatnost ili odgovarajućem organu za kontrolu zaštite podataka, pri čemu je Španska agencija za zaštitu podataka navedena u slučaju Španije.

9. Sigurnost

U APP4LESS-u održavamo najviši nivo sigurnosti koji je propisan zakonom kako bismo zaštitili vaše lične podatke od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, obrade ili otkrivanja, uzimajući u obzir stanje tehnologije, prirodu podataka koji se čuvaju i rizike kojima su izloženi. Kada primimo vaše podatke, koristimo rigorozne procedure i bezbednosne funkcije da sprečimo svaki neovlašćeni pristup.  Radnje opisane u ovom odeljku koje imaju za cilj da garantuju adekvatan nivo sigurnosti za otkriveni rizik će uključivati, ako je potrebno, sledeće mere:

Pseudonimizacija i šifrovanje ličnih podataka.  Mere koje mogu da garantuju trajnu poverljivost, integritet, dostupnost i otpornost sistema i usluga tretmana.  Mere koje mogu brzo da povrate dostupnost i pristup ličnim podacima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta.  Postojanje redovne verifikacije, evaluacije i procesa procene efikasnosti tehničkih i organizacionih mera za garantovanje sigurnosti tretmana. Periodična procena rizika od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmene ličnih podataka koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju, ili neovlašćene komunikacije ili pristupa navedenim podacima.  Mere koje garantuju da svako lice koje deluje pod ovlašćenjem APP4LESS-a i ima pristup ličnim podacima može da obrađuje navedene podatke samo prema uputstvima APP4LESS-a.

10. Poverljivost

Lični podaci koji se mogu prikupiti biće tretirani sa apsolutnom poverljivošću, obavezujući se na čuvanje tajnosti u vezi sa njima i garantujući obavezu da ih čuvamo tako što ćemo preduzeti sve neophodne mere da sprečimo njihovu izmenu, gubitak i tretman ili neovlašćeni pristup, u skladu sa onim što je utvrđeno važećim zakonodavstvom.

11. Prihvatanje i saglasnost

Korisnik izjavljuje da je obavešten o uslovima zaštite ličnih podataka, prihvatanju i saglasnosti sa njihovim tretmanom od strane APP4LESS-a na način i u svrhe navedene u ovoj politici privatnosti.

12. Promene u politici privatnosti

APP4LESS zadržava pravo da izmeni ovu politiku kako bi je prilagodio novom zakonodavstvu ili sudskoj praksi, kao i praksi industrije. U tim slučajevima, APP4LESS će na ovoj stranici objaviti promene koje su uvedene uz razumno iščekivanje njihove primene.

13. Poslovna pošta

U skladu sa LSSICE, APP4LESS ne sprovodi SPAM prakse, tako da ne šalje komercijalne mejlove koje korisnik nije prethodno zahtevao ili ovlastio. Shodno tome, u svakom od obrazaca na vebu, korisnik ima mogućnost da da izričitu saglasnost za primanje biltena, bez obzira na komercijalne informacije koje se traže na vreme.  U skladu sa odredbama Zakona 34/2002 o uslugama informacionog društva i elektronske trgovine, APP4LESS se obavezuje da neće slati komunikacije komercijalne prirode bez njihove propisne identifikacije.

14. Odgovornost

Odgovornost za popunjavanje formulara sa lažnim, netačnim, nepotpunim ili zastarelim podacima snosi isključivo korisnik.

15. Kolačići

Naš veb sajt koristi „kolačiće“ za prikupljanje informacija o tome kako se veb sajt koristi. Ako želite da dobijete detaljnije informacije o tome kako APP4LESS koristi kolačiće, pogledajte Politiku kolačića.