JOGI FIGYELMEZTETÉS

Információk az ipari és szellemi tulajdonról

A WEBOLDAL TULAJDONOSA

Ez a weboldal (a továbbiakban: Weboldal) a Webimpacto Consulting, S.L (a továbbiakban: APP4LESS).

A domain név(ek), amely(ek)en keresztül elérte a Webhelyet, a APP4LESS tulajdona(i). Az említett domain név(ek) nem használható(k) olyan egyéb tartalommal, termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek nem a APP4LESStulajdonában vannak, és nem használhatók fel olyan módon, amely a felhasználók, a végfelhasználók és a APP4LESS hiteltelenné tételét okozhatja.

A jelen Jogi közlemény alkalmazásában Felhasználók azok a személyek, akik belépnek a Webhelyre és/vagy akik kérelmet vagy e-mailt küldenek a Webhelynek, vagy akik kitöltenek egy űrlapot a Weboldalon, vagy befejeznek egy regisztrációs folyamatot.

Felveheti a kapcsolatot a APP4LESS-val. a következő eszközökkel:

Teljes név: Vebimpacto Consulting, S.L

Székhely: Calle Ciudad Real 86, 45210, Yuncos (Toledo, Španija)

CIF: B45814670

E-mail: dpo@webimpacto.es

TÁRGY

Ez a Jogi közlemény tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek az alábbiakat szabályozzák: a) a Weboldal elérése, navigációja és használata; b) a Weboldal használatából, valamint a Weboldalon keresztül adott esetben kínálható termékek vagy szolgáltatások biztosításából és/vagy szerződéskötésből eredő felelősségek; valamint c) a Weboldal tartalmának átadása és használata. Az ellenkező rendelkezés sérelme nélkül, a fentiek nem akadályozzák a Webimpactót abban, hogy olyan különleges feltételeket állapítson meg, amelyek szabályozzák a termékek vagy szolgáltatások használatát, biztosítását és/vagy szerződéskötését, amelyeket adott esetben a Weboldalon keresztül kínálnak a felhasználóknak. Mindenesetre ezek a különleges feltételek a jelen Jogi közlemény szerves részét képezik.

A Weboldalhoz való puszta hozzáférés, űrlapok kitöltése, információigénylések, lekérdezések, panaszok, munkaerő-felvételi ajánlatok, önéletrajzok küldése és általában minden, a korábbiakhoz hasonló jellegű tevékenység, amelyet az űrlapokon és/ vagy a Weboldalon található elektronikus postafiókok a maguk részéről a jelen Jogi közleményt alkotó minden egyes szabály fenntartás nélküli elfogadását és a Weboldal Felhasználói ellenértékének megszerzését jelentik. Következésképpen figyelmesen el kell olvasnia és ismernie kell a jelen Jogi közlemény tartalmát.

Abban az esetben, ha a Weboldalon keresztül felajánlják termékek vagy szolgáltatások igénybevételét, biztosítását és/vagy szerződéskötését, a Felhasználó általi felhasználás és/vagy kérés ténye egyben az adott feltételek fenntartások nélküli elfogadását is jelenti, amely adott esetben e célból jöttek létre, és ezek a jelen Jogi közlemény szerves részét képezik.

A WEBOLDAL ELÉRÉSE ÉS HASZNÁLATA

A Weboldalhoz való hozzáférés a felhasználók számára ingyenes és díjmentes.

A Weboldalhoz való puszta hozzáférés önmagában nem jelenti semmiféle kapcsolat vagy kereskedelmi kapcsolat létesítését a WEBIMPACTO és a Felhasználó között, kivéve, ha a megfelelő eszközöket létrehozták, és a Felhasználó előzőleg eleget tett azoknak a követelményeknek, amelyek ha vannak, létrejönnek. A WEBIMPACTO által kínált termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információk Weboldalon történő feltüntetése kizárólag tájékoztatási és reklámcélokat szolgál, kivéve, ha más cél kifejezetten szerepel.

Ha a Felhasználó a Weboldalon keresztül kínált bármely termék vagy szolgáltatás igénybevételéhez, biztosításához és/vagy szerződéskötéséhez a regisztrációt köteles elvégezni, akkor felelősséggel tartozik a valós és jogszerű tájékoztatásért, garantálva az általa megadott adatok hitelességét. az előre meghatározott űrlapok kitöltésekor a kérdéses termékekhez vagy szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Amennyiben a regisztráció eredményeként a Felhasználó jelszóval rendelkezik, a Felhasználó kötelezettséget vállal annak gondos használatára és titokban tartására. Következésképpen a Felhasználók felelősek a rendelkezésükre bocsátott azonosítók és/vagy jelszavak megfelelő őrzéséért és bizalmas kezeléséért, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhasználásukat sem ideiglenesen, sem véglegesen nem engedik át harmadik félnek, illetve hozzáférésüket nem teszik lehetővé külső személyek számára. A termékek vagy szolgáltatások olyan jogosulatlan harmadik személy általi felhasználása és/vagy szerződéskötése, aki e célra.

Mindenesetre a Weboldal elérése, navigációja és használata, valamint adott esetben az azon keresztül kínált szolgáltatások vagy termékek igénybevétele vagy szerződéskötése a Felhasználó kizárólagos és kizárólagos felelősségére történik, amelyre a Felhasználó kötelezettséget vállal. szorgalmasan és hűségesen tartsa be a APP4LESS vagy a APP4LESS felhatalmazott személyzete által a Weboldal használatával és annak tartalmával kapcsolatos további utasításokat.

jelszót használ a Felhasználó gondatlan vagy nem gondos cselekményéből, vagy annak elvesztése miatt, a Felhasználó kizárólagos felelőssége.

(i) A törvénnyel, erkölcsi normával, általánosan elfogadott jó szokásokkal vagy közrenddel, valamint a WEBIMPACTO-tól kapott utasításokkal ellentétes célokra vagy hatásokra használja fel őket.

(ii) Harmadik felek törvényes jogainak káros céljaira használja fel őket.

(iii) Hozzáférés és/vagy a Weboldal professzionális célú használata, vagy a Weboldal szolgáltatásainak és tartalmának saját üzleti tevékenységként történő beépítése.

(iv) a Weboldalon vagy a szolgáltatásokon keresztül megszerzett tartalmak és termékek, különösen pedig bármilyen információ felhasználása reklámok, közvetlen értékesítési célú vagy bármilyen más kereskedelmi célú kommunikáció, kéretlen üzenetek küldésére, amelyek több címzettnek szólnak. céltól függetlenül tartózkodjanak az információk marketingjétől vagy nyilvánosságra hozatalától.

Kifejezetten tilos olyan műszaki, logikai vagy technológiai erőforrások használata vagy alkalmazása, amelyek révén a Felhasználók közvetlenül vagy közvetve, haszonnal vagy anélkül profitálhatnak a Weboldal tartalmának és/vagy szolgáltatásainak jogosulatlan felhasználásából.

A GARANCIA NYILATKOZATA

A WEBIMPACTO nem vállal felelősséget, és a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig kizár minden olyan kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, amely a tartalom, a szolgáltatások eladhatóságával, meghatározott célra való alkalmasságával, nem megfelelőségével, pontosságával, megbízhatóságával, integritásával vagy időszerűségével kapcsolatos, a weboldalon található termékek, szövegek, grafikák, hivatkozások vagy egyéb elemek, vagy a weboldal és/vagy annak tartalmának eléréséből és használatából származó eredmények.

Következésképpen a WEBIMPACTO nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget a következőkért:

(i) a weboldal tartalmának folytonossága és/vagy a weboldal elérhetőségének vagy hozzáférhetőségének hiánya vagy technikai folytonossága;

(ii) az említett tartalomban vagy termékekben nem találhatóak hibák, vagy az esetleges hibákat kijavítják;

(iii) a vírusok és más káros összetevők hiánya a webhelyen vagy az azt biztosító szerveren;

(iv) a weboldal sebezhetetlensége és/vagy az ott elfogadott biztonsági intézkedések bevehetetlensége;

(v) adott esetben a webhely tartalma vagy szolgáltatásai hasznosságának vagy teljesítményének hiánya;

(vi) azokat a károkat vagy veszteségeket, amelyeket magának vagy harmadik félnek okozott bármely olyan személy, aki megszegi a WEBIMPACTO által a weboldalon megállapított feltételeket, szabályokat és utasításokat, vagy biztonsági rendszereinek megsértésével;

(vii) minden egyéb olyan kár, amelyet a weboldal vagy adott esetben linkek létesítésére szolgáló webhelyek nem működőképességéből vagy hibás működéséből fakadó okok okozhatnak.

A WEBIMPACTO ésszerű intézkedéseket alkalmaz a Weboldalon közzétett tartalom hibáinak elkerülése érdekében. A Weboldalon keresztül kínált tartalmat rendszeresen frissítjük, és a WEBIMPACTO fenntartja a jogot, hogy azokat bármikor módosítsa. A WEBIMPACTO felelős a weboldalon harmadik felek által nyújtott tartalom és/vagy szolgáltatások hibáiból eredő következményekért.

Szigorúan tilos minden olyan tartalom közlése vagy továbbítása a weboldalra, amely sérti harmadik felek jogait és/vagy amelynek tartalma fenyegető, obszcén, rágalmazó, pornográf, idegengyűlölő, sérti a személyi méltóságot vagy a kiskorúak jogait, vagy ellentétes a törvénnyel. hatályos, valamint minden olyan felhasználói magatartás, amely bűncselekményre buzdít vagy bűncselekménynek minősül.

Hasonlóképpen, a felhasználók általi olyan tartalmak felvétele és közlése, amelyek: i) hamisak vagy pontatlanok, és tévedéshez vezetnek vagy vezethetnek más felhasználókat vagy a WEBIMPACTO munkatársait; ii. sértheti a harmadik felek szellemi vagy ipari tulajdonjogait; iii) amelyek aláássák vagy lejáratják a WEBIMPACTO hírnevét vagy hitelét; iv) amelyek illegális, félrevezető vagy tisztességtelen reklámnak minősülnek; és/vagy v) amelyek vírusokat vagy bármely más elektronikus elemet tartalmaznak, amelyek károsíthatják vagy akadályozhatják a weboldal, a hálózat, a WEBIMPACTO számítógépes berendezéseinek vagy harmadik felek működését és/vagy a weboldalhoz való más felhasználók hozzáférését.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KÁRTÉRÍTÉS

A Felhasználó vállalja, hogy a WEBIMPACTO-t és bármely leányvállalatát, fióktelepét, tisztségviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját és ügynökét mentesíti minden követeléstől, felelősségtől, költségektől és kiadásoktól, beleértve az ügyvédi díjakat is, amelyek a Weboldal használatából, az elhelyezésből bármilyen módon felmerülnek. vagy bármilyen üzenet, tartalom, információ, szoftver vagy egyéb anyag továbbítása a Weboldalon keresztül, vagy a törvény vagy a jelen Jogi közleményben foglalt feltételek megsértése miatt.

A HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT LEMONDÁSA

A WEBIMPACTO saját belátása szerint bármikor és előzetes értesítés nélkül megtagadhatja, visszavonhatja, felfüggesztheti és/vagy blokkolhatja a Weboldalhoz való hozzáférést azon felhasználók számára, akik nem tartják be a jelen Jogi közleményt, és törölhetik regisztrációjukat és az összes információt. és a hozzá kapcsolódó akták. A WEBIMPACTO nem vállal felelősséget a felhasználó felé a weboldalhoz való hozzáférésének ebben a bekezdésben meghatározott okokból történő megszakításáért.

SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK

A Tartalmakra vonatkozó minden szellemi és ipari tulajdonjog fenntartva, és különösen tilos a Weboldalon található Tartalom egészét vagy egy részét bármilyen módon módosítani, másolni, reprodukálni, nyilvánosan közölni, átalakítani vagy terjeszteni. kereskedelmi, ha nem rendelkezik a WEBIMPACTO vagy adott esetben a megfelelő jogok tulajdonosának előzetes, kifejezett és írásos felhatalmazásával. Például tilos bármilyen technológia használata információk és tartalom kinyerésére és gyűjtésére a Weboldalról.

A nevekre és védjegyekre vagy bejegyzett védjegyekre, logókra vagy más megkülönböztető jelzésekre való hivatkozások, akár a WEBIMPACTO, akár harmadik felek tulajdonában vannak, hallgatólagosan tiltják azok használatát a WEBIMPACTO vagy törvényes tulajdonosai engedélye nélkül. A Weboldal és/vagy annak Tartalma elérése vagy használata soha nem ruház fel a felhasználót a törvény által védett védjegyekre, logókra és/vagy megkülönböztető jelzésekre, kivéve, ha kifejezetten kimondjuk.

LINKEK

Hivatkozások a Weboldalról más weboldalakra

A WEBIMPACTO közvetlenül vagy közvetve linkeket kínálhat a Weboldalon kívül eső internetes forrásokra vagy weboldalakra. Ezen hivatkozások jelenléte a Weboldalon tájékoztató jellegű, semmi esetre sem minősül szerződési felhívásnak olyan termékekre és/vagy szolgáltatásokra, amelyeket a cél weboldalakon kínálnak vagy kínálhatnak, és nem jelenti azt, hogy hivatkozás vagy kereskedelmi vagy függőségi viszony a hivatkozott webhelyet birtokló személlyel vagy szervezettel. Ezekben az esetekben a WEBIMPACTO nem felelős azoknak az általános és különleges feltételeknek a megállapításáért, amelyeket figyelembe kell venni e szolgáltatások harmadik felek általi használata, nyújtása vagy szerződéskötése során, és ezért nem tehető felelőssé ezekért.

A WEBIMPACTO nem rendelkezik hatáskörrel, emberi vagy technikai eszközökkel ahhoz, hogy megismerje, ellenőrizhesse vagy jóváhagyja az összes olyan információt, tartalmat, terméket vagy szolgáltatást, amelyet más weboldalak biztosítanak, és amelyekre a Weboldalról linkeket lehet létrehozni. Következésképpen, a WEBIMPACTO nem vállal semmilyen felelősséget a weboldallal kapcsolatos olyan vonatkozásokért, amelyekre a Weboldalról hivatkozás létesíthető, különösen annak működéséért, hozzáféréséért, adataiért, információiért, fájljaiért, példaként, és nem kizárólagosan, termékei és szolgáltatásai, saját linkjei és/vagy bármely tartalma általában minősége és megbízhatósága.

Abban az esetben azonban, ha a WEBIMPACTO tudomást szerez arról, hogy a tevékenység vagy információ, amelyre hivatkozik az említett linkeken, jogellenes, bűncselekménynek minősül, vagy sértheti egy harmadik fél tulajdonát vagy jogait, a szükséges gondossággal jár el. a lehető leghamarabb tiltsa le a megfelelő hivatkozást.

Asimismo, si los Usuarios tuvieran conocimiento efectivo de la ilicitud de actividades desarrolladas a través de estas páginas web de terceros, deberán comunicarlo inmediatamente a WEBIMPACTO a los efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.

Enlaces desde otras páginas web al Sitio Web.

Si cualquier Usuario, entidad o página web deseara establecer algún tipo de enlace con destino a este sitio Web deberá atenerse a las siguientes estipulaciones:

(i) Önnek meg kell szereznie a WEBIMPACTO előzetes, kifejezett és írásos engedélyét.

(ii) A hivatkozás csak a Weboldal főoldalára irányítható, kivéve, ha más kifejezetten engedélyezett.

(iii) A hivatkozásnak abszolútnak és teljesnek kell lennie, vagyis egy kattintással a főoldalra kell vinnie a Felhasználót, és teljes mértékben le kell fednie a Weboldal főoldalának képernyőjének teljes kiterjesztését. Semmi esetre sem, hacsak a WEBIMPACTO mást nem engedélyez, a weboldal, amelyről a link származik, semmilyen módon nem reprodukálhatja a Weboldalt, nem foglalhatja azt a webhely részeként vagy valamelyik „keretébe”, illetve nem hozhat létre „böngészőt”. a Weboldal bármelyik oldalán.

(iv) Azon a weboldalon, amelyről a hivatkozás létrejött, semmilyen módon nem lehet kijelenteni, hogy a WEBIMPACTO engedélyezte az ilyen hivatkozást, anélkül, hogy ez történt volna. Ha az oldaláról a Webhelyre mutató hivatkozást létrehozó entitás helyesen kívánja feltüntetni a WEBIMPACTO és/vagy a Webhely márkáját, megnevezését, kereskedelmi nevét, címkéjét, logóját vagy bármely más azonosító jelét a weboldalán, előzetesen rendelkeznie kell a WEBIMPACTO előzetes, kifejezett és írásos engedélye.

(v) A WEBIMPACTO minden esetben megtiltja a Weboldalra mutató hivatkozás létrehozását azokról a weboldalakról, amelyek tiltott, illegális, megalázó, obszcén anyagokat, információkat vagy tartalmat tartalmaznak, és általában véve, amelyek sértik az erkölcsöt, a közrendet, a hatályos jogszabályokat, általánosan elfogadott társadalmi normák, vagy sértik harmadik felek törvényes jogait.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Amikor a Felhasználó regisztrációhoz vagy személyes adatok megadásához szükséges (többek között a szolgáltatások eléréséhez; információ kéréséhez; lekérdezések, panaszok vagy munkaerő-felvételi kérelmek küldése; önéletrajz küldése), a Felhasználót figyelmeztetik adatai megadásának szükségességére. személyes.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése minden esetben a hatályos adatvédelmi szabályozás elveinek és kötelezettségeinek, valamint a jelen Jogi közlemény elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történik.

IDŐTARTAM ÉS MÓDOSÍTÁS

A WEBIMPACTO fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a jelen Jogi közlemény bármely feltételét és/vagy azokat a különleges feltételeket, amelyeket adott esetben a szolgáltatón keresztül nyújtott termékek vagy szolgáltatások használatára és/vagy szerződéskötésére vonatkozóan állapítottak meg. A Weboldal, ha azt indokoltnak tartja, üzleti okokból vagy a jogszabályi és technológiai változásokhoz való alkalmazkodás érdekében, a Weboldalon való megjelenés napjától érvényes és hatályba lép.

Ezeknek a felhasználási feltételeknek az ideiglenes érvényessége tehát egybeesik az expozíció idejével, egészen addig, amíg teljesen vagy részben módosulnak, ekkor válnak érvényessé a módosított felhasználási feltételek.

A WEBIMPACTO bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a közzétett tartalomhoz való hozzáférést anélkül, hogy a Felhasználó bármilyen kártérítést követelhetne. A felmondást követően a jelen Jogi közleményben korábban meghatározott tartalomhasználati tilalmak érvényben maradnak.

KOMMUNIKÁCIÓK

A WEBIMPACTO és a Felhasználó közötti bármilyen kommunikációt a WEBIMPACTO-nak kell címezni a fent megjelölt postai és/vagy elektronikus címen. Mindenesetre a WEBIMPACTO kommunikációja a Felhasználóval a megadott vagy megadott elérhetőségi adatok szerint történik. A Felhasználó kifejezetten elfogadja az e-mail használatát, mint érvényes eljárást a WEBIMPACTO közötti és/vagy a WEBIMPACTO közötti információcserére és kommunikációra.

ÁLTALÁNOSSÁGOK

A különböző pontok címsorai csak tájékoztató jellegűek, és nem befolyásolják, nem korlátozzák vagy módosítják a Jogi közlemény értelmezését.

A jelen Jogi közlemény rendelkezései és a Weboldalon kínált termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan adott esetben megállapítható különleges feltételek közötti eltérés esetén az adott feltételekben foglaltak az irányadók.

Abban az esetben, ha bármely bíróság, törvényszék vagy illetékes közigazgatási szerv a jelen Jogi közlemény bármely rendelkezését vagy rendelkezéseit részben vagy egészben érvénytelennek vagy alkalmatlannak ítélte, az érvénytelenség vagy az alkalmazás hiánya nem érinti a Jogi közlemény többi rendelkezését. vagy adott esetben meghatározott feltételek.

A jelen Jogi közleményben foglalt bármely jog vagy rendelkezés WEBIMPACTO általi gyakorlásának vagy végrehajtásának elmulasztása nem jelenti az ezekről való lemondást, kivéve, ha Ön ezt írásban elismeri és beleegyezik.

ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK

A jelen Jogi közleményre és az elfogadásából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely kapcsolatra kizárólag a vonatkozó spanyol jogszabályok az irányadók.

A jelen Jogi közleményből és/vagy az elfogadásából eredő bármely jogviszonyból eredő vagy azzal kapcsolatos viták megoldására illetékes bíróságokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően határozzák meg.